15 Οκτωβρίου 2015

Ο,τι του φανεί του ΕΟΠΥΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 21:15 Γράφτηκε από τον/την Τά­κης Γεωρ­γα­κό­που­λος Στα ό­ρια της νο­μι­μό­τη­τας δεί­χνει να κι­νεί­ται ο Ε­Ο­ΠΥΥ α­φού με έγ­γρα­φο του προέ­δρου του α­πό 20/2/14 (οικ. 7560/Α­ΔΑ ΒΙΕ7Ο­Ξ7Μ-Ο­ΜΛ) δί­νε­ται η δυ­να­τό­τη­τα σε συμ­βε­βλη­μέ­νους ι­διώ­τες πα­ρό­χους υ­γειο­νο­μι­κών υ­πη­ρε­σιών, ό­πως ι­διω­τι­κές κλι­νι­κές, κέ­ντρα α­πο­κα­τά­στα­σης, μο­νά­δες αι­μο­κά­θαρ­σης κ.λπ., «να υ­πο­βά­λουν τα μη­νιαία χει­ρό­γρα­φα α­πα­ραί­τη­τα πα­ρα­στα­τι­κά στις ΠΕ.ΔΙ. (Πε­ρι­φε­ρεια­κές Διευ­θύν­σεις)χω­ρίς τη θεώ­ρη­σηε­λε­γκτή του Ε­Ο­ΠΥΥ». Αυ­τή η σκαν­δα­λώ­δης α­πό­φα­ση πέ­ρα­σε, τό­σο και­ρό, α­πα­ρα­τή­ρη­τη και εί­ναι στο χέ­ρι της νέ­ας η­γε­σίας του υ­πουρ­γείου Υγείας να την α­να­στεί­λει ά­με­σα αλ­λά και να ε­γκα­λέ­σει τον πρό­ε­δρο του ορ­γα­νι­σμού. Θυ­μί­ζου­με πως η νο­μο­θε­σία (ΕΚ­ΠΥ Ε­Ο­ΠΥΥ, άρ­θρο 19, ΦΕ­Κ3054Β’, 18-11-12) α­να­φέ­ρει ό­τι «τα πα­ρα­στα­τι­κά δα­πα­νών υ­γείας ε­λέγ­χουν ε­ντε­ταλ­μέ­νοι ε­λε­γκτές ια­τροί Ε­Ο­ΠΥΥ, προ-ε­γκρί­νουν και ε­γκρί­νουν πα­ρο­χές υ­γειο­νο­μι­κών υ­λι­κών, φαρ­μά­κων, νο­σή­λια...» κ.λπ. Επο­μέ­νως, α­πό που νο­μι­μο­ποιεί­ται ο πρό­ε­δρος του Ε­Ο­ΠΥΥ να εκ­δί­δει τέ­τοια α­πό­φα­ση, το 2014, α­πό τη στιγ­μή που α­κό­μη και σε ε­φαρ­μο­γή του ν. 4172/13, άρ­θρο 100, παρ. 6, οι έ­λεγ­χοι α­πό τις Ιδιω­τι­κές Ελε­γκτι­κές Εται­ρείες (ΙΕΕ) α­κό­μη δεν έ­χουν ο­ρι­στι­κο­ποιη­θεί για το 2013, ού­τε έ­χουν ε­πι­βλη­θεί στους πα­ρα­βά­τες τα α­να­λο­γού­ντα πρό­στι­μα; («Επο­χή», 27.09.15). Πα­ράλ­λη­λα, με πρό­σφα­το έγ­γρα­φό του (ΔΒ3/Γ29223/18-9-15) ο προϊστά­με­νος της διεύ­θυν­σης στρα­τη­γι­κού σχε­δια­σμού, γνω­στο­ποιεί στις ΠΕ.ΔΙ. του Ε­Ο­ΠΥΥ ό­τι ο πρό­ε­δρός του εί­ναι αρ­μό­διος να ο­ρί­ζει ποιος θα ε­λέγ­ξει τους ε­σω­τε­ρι­κούς α­σθε­νείς στις ι­διω­τι­κές κλι­νι­κές, αλ­λά μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χουν ο­ρι­στεί τέ­τοιοι ε­λε­γκτές α­νά την Ελλά­δα (ε­κτός Αθή­νας και Θεσ­σα­λο­νί­κης) με συ­νέ­πειανα μην πραγ­μα­το­ποιού­νται έ­λεγ­χοι στα νο­σή­λια των α­σθε­νώ­ν, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι σε έγ­γρα­φο του Οργα­νι­σμού με τίτ­λο «Πα­ράρ­τη­μα Ενη­μέ­ρω­σης» και η­με­ρο­μη­νία 24/2/2014 ε­πι­ση­μαί­νε­ται πως «ο Ε­Ο­ΠΥΥ θα ο­ρί­σει ε­λε­γκτές-ια­τρούς και στις ι­διω­τι­κές κλι­νι­κές», τους ο­ποίους ω­στό­σο δεν ό­ρι­σε πο­τέ στην Πε­ρι­φέ­ρεια! Κρά­τος εν κρά­τει Με άλ­λο ε­πεί­γον η­λεκ­τρο­νι­κό α­νυ­πό­γρα­φο μή­νυ­μα στις 30/9/2015, η διεύ­θυν­ση φαρ­μά­κου του Ε­Ο­ΠΥΥ ζη­τά­ει ως την 1/10/2015, δη­λα­δή σε 24 ώ­ρες(!), να υ­πο­βά­λουν οι ΠΕ.ΔΙ. στην κε­ντρι­κή υ­πη­ρε­σία «την ο­ρι­στι­κο­ποίη­ση των λο­γα­ρια­σμών φαρ­μα­κείων μη­νός Ιου­νίου 2015 που έ­χουν εκ­κα­θα­ρι­στεί και τυ­χόν προ­η­γού­με­νων μη­νών που δεν έ­χουν ο­ρι­στι­κο­ποιη­θεί ... προ­κει­μέ­νου η Διεύ­θυν­ση Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών να εκ­δώ­σει το σχε­τι­κό έ­νταλ­μα πλη­ρω­μής». Δη­λα­δή α­δια­φο­ρεί αν υ­πάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα ε­ξα­σφά­λι­σης φο­ρο­λο­γι­κής ε­νη­με­ρό­τη­τας α­πό τους φαρ­μα­κο­ποιούς που εί­ναι α­να­γκαία για την πλη­ρω­μή τους. Από αυ­τό το έγ­γρα­φο φαί­νε­ται ό­τι κά­ποιοι στον Ε­Ο­ΠΥΥ βιά­ζο­νται να κλεί­σουν λο­γα­ρια­σμούς. Όλα αυ­τά δεί­χνουν ό­τι, για πολ­λούς λό­γους, πα­ρα­κά­μπτο­νται οι νό­μοι και οι υ­πουρ­γι­κές α­πο­φά­σεις α­πό τον Ε­Ο­ΠΥΥ που δεί­χνει να λει­τουρ­γεί ως «κρά­τος εν κρά­τει» στο χώ­ρο της Υγείας και σε αυ­τό συ­ντεί­νει και η μη ύ­παρ­ξη σώ­μα­τος ε­λε­γκτών, ό­πως η Υ­ΠΕ­ΔΥ­ΦΚΑ, που να διε­ξά­γει ου­σια­στι­κό και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό έ­λεγ­χο έ­γκαι­ρα και χω­ρίς πα­ρε­μπό­δι­ση α­πό ό­σους έ­χουν συμ­φέ­ρον να μην ε­λέγ­χο­νται. Η η­γε­σία του υ­πουρ­γείου ο­φεί­λει να α­ντι­με­τω­πί­σει έ­γκαι­ρα και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά τέ­τοια φαι­νό­με­να και να ε­πα­νε­ξε­τά­σει το θέ­μα των ε­λέγ­χων του Ε­Ο­ΠΥΥ α­πό την Υ­ΠΕ­ΔΥ­ΦΚΑ με στό­χο να δια­σφα­λι­στεί το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον και οι μέ­χρι τώ­ρα α­νε­ξέ­λε­γκτες δα­πά­νες του ορ­γα­νι­σμού, α­πό εν­δε­χό­με­νη προ­κλη­τή ζή­τη­ση ε­ξε­τά­σεων, νο­ση­λείας, υ­πέ­ρ-συ­ντα­γο­γρά­φη­ση και υ­περ­τι­μο­λό­γη­ση υ­γειο­νο­μι­κού υ­λι­κού. Τά­κης Γεωρ­γα­κό­που­λος